Hojalygymyz barada

«Pioner»tohumlyk hojalygynyň alyp barýan işleriniň esasy ugurlary- romanow tohumyndaky goýunlary, şeýle hem "Aberdin-angus"tohumyndaky iri şahly mallaryösdürip ýetişdirmek we ýerlemekdir. Biz russiýa bazaryny ýokary hilli sap tohumly mallar bilen üpjün edýäris.

Pioner tohumlyk hojalygy ekologiki taýdan arassa ýerde ýerleşýär. Mallary barmak üçin ulanýan iýmlerimizi öz melleklerimizde ekip ösdürýäris. Mallaryň özlerini alyp barşyna tejribeli zootehnikler, olaryň saglyk ýagdaýyna diplomly weterinar lukmany gözegçilik edýärler. Kärhanamyzyň ýerleşýän ýeri bolan Pioner obasy mallary ösdürip ýetişdirmek boýunça köp ýyllyk taryhy bilen meşhur bolýar, şonuň üçin, biziň tohumlyk hojalygymyz Russiýanyň iň gowy tohumlyk hojalyklarynyň biri diýlip hasap edilýär.

Fermer syny

Tohumlyk registrinde hasaba durmak barada şahadatnama Свидетельство абердины-ангусы.jpg (1.1 МБ)
Tohumlyk registrinde hasaba durmak barada şahadatnama Свидетельство на овец.jpg (1.1 МБ)

Biziň hojalygymyzyň gowy taraplary

Biziň hojalygymyz Gümrük birleşiginiň üpjün ediji kärhanalarynyň registrinde hasaba alyndy.
Mallary çiplimek we Seleks programmasynda hasaba almak hyzmatlary.
RF-da romanow tohumyndaky goýunlary we Aberdin Angus tohumyndaky uly şahly mallary ösdürip ýetişdirmek boýunça ýeke-täk tohumlyk reproduktory
Satuwdan öňki we soňky müşderilere maslahat beriş goldawy

Önümi satyn almak ugry, iş tertibi

1
Biziň +7 (843) 653-03-00, +7 (917) 934-53-20  telefon belgilerimiziň birine jan ediň ýa-da saýtymyzda sargytnamany ýerleşdiriň.
2
Şondan soň hojalygymyza geliň, zerurlyk ýüze çyksa öňüňizden çykarys
3
Mallaryň getirikmeginiň şertlerini maslahatlaşmak, şertnamany baglaşmak, şertnama boýunça tölegleri geçirmek.
4
21-30 günlük karantini. Sebitlere ugradylmazlygyndan öň saýlanan goýunlar hökmany karantinden geçýärler: weterinar lukmanynyň gözegçiligi, waksinasiýa, umumy analizler, ugradylmak we göçmek üçin taýýarlyk.
5
Iş resminamalaryny taýýarlamak: her bir mal üçin bellenen görnüşdäki aýratyn tohumlyk pasporty berilýär.
6
Goýunlary ýüklemek we täze ýere ugratmak
7
Müşderilerimiz üçin mallary köpeltmek we saklamak boýunça biziň hünärmenlerimiziň mugt maslahatlary.
8
Mallary äkitmek we girizmek üçin weterinar gulluklaryndan rugsatnamany almaga iş resminamalaryny taýýarlamak

Sargytnamany ýerleşdirmek

Şahsy maglumatlarymyň gaýtadan işlenmegine razy

Habarlaşmak üçin maglumatlar

Telefon belgimiz:
Goşmaça telefon belgimiz:
Elektron poçtamyz: