«Pioner» — Tatarstandaky tohumlyk hojalygy

«Pioner» tohumlyk hojalygynyň alyp barýan işleriniň esasy ugurlary - romanow tohumyndaky goýunlary, şeýle hem "Aberdin-angus" tohumyndaky iri şahly mallary ösdürip ýetişdirmek we ýerlemekdir. Biz russiýa bazaryny ýokary hilli sap tohumly mallar bilen üpjün edýäris.

Fermer hakda

Fermer syny

Mallary ösdürip ýetişdirmek we ýerlemek

Biziň tohumlyk hojalygymyzda ösdürilip ýetişdirilýän mallar sap tohumlylygy bilen tapawutlanýarlar.Mallary ösdürip ýetişdirmekde biz olaryň poliestrikligi, köpelýänligi, tiz ýetişmekligi, kesellere çydamlylygy ýaly seýrek duş gelýän häsiýetlere üns berýäris. Biziň ähli önümlerimiz sertifikatlaşdyrylan, her bir mal üçin aýratyn tohumlyk şahadatnamasy berilýär.

«Aberdin-angus» tohumyndaky öküzler we sygyrlar

 • Ageaş:
 • Agram:

«Aberdin-angus»tohumyndaky mallartiz ýetişmekligi, örän çalt semreýänligi we köpelleşmek ýaşyna ir girýänligi bilenhäsiýetlenýär. Bu tohumyň tapawutlandyryjy häsiýetleriniň biri howanyň ýaramaz şertlerine uýgunlaşyş ukybydyr. Angusdan oňat tagamly we ýakymly ysly mermer reňkli et öndürilýär.

dan 120000 руб.
 • «Aberdin-angus» tohumyndaky sygyr
  от 140000 руб
 • «Aberdin-angus» tohumyndaky öküz
  от 120000 руб

Romanow tohumyndaky goýunlar we urkaçy goýunlar

 • Ageaş: от 6 до 12
 • Agram:

Romanow tohumyndaky goýunlar –Pýotr I özüniň permany esasynda ösdürlip ýetişdirlen uniwersal tohum goýunlary.Goýunlaryň bu görnüşi  köp sanly gowy häsiýetleri üçin köpçüligiň hormatyna mynasyp boldy . Bu tohum Orta Zolagyň sebitlerinde we has demirgazykda ýerleşýän sebitlerde ösdürlip ýetişdirilmek üçin doly laýyk gelýär. Ýokary hilli ýüňi we tagamly ýumşak eti üçin romanow tohumyndaky goýunlara ýokary baha berilýär.

dan 15000 руб.
 • Romanow tohumyndaky goýunlar
  от 35000 руб
 • Romanow tohumyndaky urkaçy goýunlar (1 we 2 derejeli)
  от 15000 руб
 • Romanow tohumyndaky urkaçy goýunlar "Elita" derejeli
  от 24000 руб
Tohum mallaryny satyn almak üçin sargytnamany beriň 
Sargytnamany bermegiňiz bilen mallaryň getirilmeginiň aýratynlyklaryny we şertlerini maslahatlaşyň  Biziň menedžerimiz bir sagadyň içinde Siziň bilen habarlaşyp ýüze çykan bar soraglaryňyza jogap berer.
Sargytnamany ýerleşdirmek

Fermer hakda

Pioner tohumlyk hojalygy ekologiki taýdan arassa ýerde ýerleşýär. Mallary barmak üçin ulanýan iýmlerimizi öz melleklerimizde ekip ösdürýäris. Mallaryň özlerini alyp barşyna tejribeli zootehnikler, olaryň saglyk ýagdaýyna diplomly weterinar lukmany gözegçilik edýärler. Kärhanamyzyň ýerleşýän ýeri bolan Pioner obasy mallary ösdürip ýetişdirmek boýunça köp ýyllyk taryhy bilen meşhur bolýar, şonuň üçin, biziň tohumlyk hojalygymyz Russiýanyň iň gowy tohumlyk hojalyklarynyň biri diýlip hasap edilýär.

Biziň hojalygymyz Gümrük birleşiginiň üpjün ediji kärhanalarynyň registrinde hasaba alyndy.

Mallary çiplimek we Seleks programmasynda hasaba almak hyzmatlary.

RF-da romanow tohumyndaky goýunlary we Aberdin Angus tohumyndaky uly şahly mallary ösdürip ýetişdirmek boýunça ýeke-täk tohumlyk reproduktory.
Satuwdan öňki we soňky müşderilere maslahat beriş goldawy

Haýwanlar hakda has giňişleýin

Sargytnamany ýerleşdirmek

Şahsy maglumatlarymyň gaýtadan işlenmegine razy

Habarlaşmak üçin maglumatlar

Telefon belgimiz:
Goşmaça telefon belgimiz:
Elektron poçtamyz: